Stena Nordica

Stena Line - Stena Nordica 船只照片

Stena Nordica 是一艘由 Stena Line 运营的中型滚装客车渡轮,可容纳 300 辆车和 400 多名乘客。 Stena Nordica 通常处理格丁尼亚(波兰) - 卡尔斯克鲁纳(瑞典)的路线。

建造年代

2000

乘客人数

405

轮渡运营商

Stena Line 商标

当前路线